شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ ساده‌دلانه گمان مي‌کردم تو را در پشت سر رها خواهم کرد در چمداني که باز کردم، تو بودي هر پيراهني که پوشيدم عطرِ تو را با خود داشت و تمام روزنامه‌هاي جهان عکس تو را چاپ کرده بودند به تماشاي هر نمايشي رفتم تو را در صندلي کنار خود ديدم هر عطري که خريدم، تو مالک آن شدي پس کي بازميگردي اي مسافر هميشه همسفر من...؟! . نزار_قباني
متن با کمي تغيير
هما بانو
@};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-
@};-
{a h=n45}مهرباني #{/a} @};-@};-
ساعت دماسنج
انديشه نگار
رتبه 19
122 برگزیده
438 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top