شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] تو تا حالا از توي عکس به من خيره شدي؟ تا حالا با ديدن عکسم بهِم لبخند زدي؟ بهت نگفتم اما من اين کار رو کردم... ساعت‌ها نشستم و نِگات کردم. فقط عکس، آدم رو ديوونه‌تَر مي‌کنه... چون مي‌خواد يه چيزي بگه و نميگه.. نوکِ زبونشه‌ها، اما جون به لبِت مي‌کنه! تا حالا به چشم‌هاي توي عکس زُل زدي؟ خوبيِ عکست اينه که پلک نمي‌زنه من با عکست حرف مي‌زنم. مي‌دونستي فاصله‌ي بين واقعيت و‌ خيال يه پِلک زدنه؟ کافيه به عکست خيره بشم، حالا صدات رو هَم مي‌شنوم که مي‌خندي. بخند. با صداي بلند . همين‌ که مي‌خندي کافيه..... .......
عشقوانه
زيبا
{a h=amin9999}عشقوانه{/a} ممنونم
تسبیح دیجیتال
انديشه نگار
رتبه 18
125 برگزیده
446 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top