شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] مهربانم... حاضرم براي يک لحظه شادمانيت تمام ابرهاي سياه اندوه قلب نازنينت را به سمت آسمان دل خود کوچ دهم من، غرامتش را به دمي آسودگي خيالت پرداخت خواهم کرد. .
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} @};-
هما بانو
من، غرامتش را به دمي آسودگي خيالت پرداخت خواهم کرد. @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
تسبیح دیجیتال
انديشه نگار
رتبه 24
102 برگزیده
406 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top