شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] آنقدر دوستت دارم که خودم هم نمي‌دانم چقدر دوستت دارم! هربار که مي‌پرسي "چقدر؟" با خودم فکر مي‌کنم دريا چطور حساب موج‌هايش را نگه دارد... نزار قباني
mp3 player شوکر
انديشه نگار
رتبه 18
125 برگزیده
446 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top